Even geduld a.u.b...
Even geduld a.u.b...

Privacybeleid

Wettelijk verplichte gegevens

Deze website, die kan worden geraadpleegd via de URL www.banden-pneus-online.nl (de “website”), is eigendom van PNEUS ONLINE TRADING, een vennootschap naar Nederlands recht met een kapitaal van € 100, ingeschreven in het handelsregister van Den Haag onder het nummer 27322651, met zetel te Nassaulaan 2A 2514 JS THE HAGUE, Nederland, in Nederland btw-plichtig onder het nummer NL 819696043B01 (e-mail: contactformulier, telefoon: 0900 31 44 600).

De directeur voor de publicatie van de website is NERGUISIAN ALEXIS in zijn hoedanigheid van Algemeen Directeur.

De website wordt gehost door Ecritel, ingeschreven in het HR van Parijs onder het nr. 33248402100107, met zetel te 19 rue Alphonse de Neuville, 75017 Parijs, Frankrijk.

De gebruiker erkent kennis te hebben genomen van dit privacybeleid, en verbindt zich ertoe het in acht te nemen.

Persoonsgegevens

PNEUS ONLINE hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens.

In overeenstemming met Europese verordening 2016/679 van 26 april 2016 en met de gewijzigde Franse wet inzake de bescherming van persoonsgegevens van 6 januari 1978 doet PNEUS ONLINE krachtige toezeggingen tegenover de betrokken personen.

Ter herinnering: alle op de website verzamelde informatie wordt geregistreerd door PNEUS ONLINE, dat verantwoordelijk is voor de verwerking.

 • 1. Doelstellingen van de verwerking
 • Telkens als er gegevens worden verzameld, gebeurt dat speciaal voor expliciete doeleinden die duidelijk worden vermeld op de website waar de gegevens worden verzameld. In dat opzicht dient er aan het volgende te worden herinnerd:

  • Wat de verkoop van onderdelen betreft, worden er gegevens verzameld en verwerkt met het oog op (i) preventie van fraude, het sluiten van contracten, follow-up en uitvoering van gesloten contracten en (ii) verbetering van producten of diensten / tevredenheidsonderzoeken na de verkoop. De rechtsgrondslag van deze verwerking is de uitvoering van een contract (artikel 6.1.b van de Europese verordening);
  • Als u daar uitdrukkelijk hebt in toegestemd, is marktonderzoek door onze commerciële partners een extra doelstelling. De rechtsgrondslag van deze verwerking is toestemming (artikel 6.1.a van de Europese verordening);
  • Wat de aanmaak en het beheer van de account betreft, zijn de doelstellingen van het verzamelen en beheren van gegevens (i) het aanmaken en beheren van uw account, en (ii) het verbeteren van producten of diensten. De rechtsgrondslag van deze verwerking is de uitvoering van een contract (artikel 6.1.b van de Europese verordening);

  In overeenstemming met de toepasselijke voorschriften behoudt PNEUS ONLINE zich het recht voor om met u contact op te nemen om u producten en diensten aan te bieden die vergelijkbaar zijn met de producten en diensten waarvoor u hebt gekozen. Wat klantenwerving of marktonderzoek betreft, kunt u zich hier op ieder ogenblik voor uitschrijven via een eenvoudige link onderaan in de e-mails.

  PNEUS ONLINE behoudt zich het recht voor om extra en/of aanvullende verzamelmethoden te ontwikkelen. In dat kader moet PNEUS ONLINE, in overeenstemming met de voorschriften, de specifieke doelstellingen voor de verwerking in kwestie op de pagina voor de verzameling van de gegevens preciseren.

  Er is op geen enkele manier sprake van door PNEUS ONLINE volledig geautomatiseerde besluitvorming op basis van de database met uw persoonsgegevens.

 • 2. Ontvangers van de verwerkte gegevens
 • Er zijn verschillende categorieën van ontvangers:

  • de teams van PNEUS ONLINE,
  • de onderaannemers en partners voor de uitvoering van de betrokken verwerking (banden- of accessoireverkopers, bijvoorbeeld),
  • de leden van de groep PNEUS ONLINE SUISSE SARL, en
  • als u daar uitdrukkelijk hebt mee ingestemd, de commerciële partners van PNEUS ONLINE.

  Deze categorieën van ontvangers worden eventueel aangevuld met specifieke categorieën voor elk verwerking, die uitdrukkelijk worden vermeld in de gegevens die zijn terug te vinden op de pagina voor de verzameling van de gegevens.

  De overdracht van persoonsgegevens met de ontvangers (wat ook hun juridische aard is, onderaannemer, verwerkingsverantwoordelijke of gewone ontvanger) wordt uitgevoerd op een beveiligde manier en overeenkomstig een overeenkomst tussen PNEUS ONLINE en elke ontvanger. PNEUS ONLINE verbindt zich ertoe dat elke ontvanger op de hoogte is van de leidende beginselen inzake de bescherming van persoonsgegevens, en dat elke ontvanger deze in acht neemt, overeenkomstig de wet en/of een specifiek contract.

 • 3. Bewaring van uw gegevens
 • PNEUS ONLINE staat in voor de bewaring van uw persoonsgegevens in een land dat een beschermingsniveau garandeert dat in overeenstemming is met het wettelijke beschermingsniveau dat wordt gegarandeerd door het recht van de Europese Unie. In dat opzicht biedt PNEUS ONLINE alle garanties met betrekking tot de naleving van de voorschriften ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens door, samen met de onderaannemer die uw persoonsgegevens host, de standaardclausules van de Europese Commissie te ondertekenen. Op die manier worden uw persoonsgegevens door PNEUS ONLINE op een beveiligde manier en in overeenstemming met de voorschriften bewaard.

  De door PNEUS ONLINE toegepaste bewaringstermijnen zijn in overeenstemming met de voorschriften die van toepassing zijn op de datum van dit document, namelijk:

  • voor de gegevens met betrekking tot de aanmaak van een account (bestemd voor consumenten) die nooit aanleiding heeft gegeven tot een aankoop, een termijn van 6 maanden vanaf de aanmaak van de account.
  • voor de gegevens met betrekking tot de aanmaak van een account (bestemd voor professionals) die nooit aanleiding heeft gegeven tot een aankoop, een termijn van 12 maanden vanaf de aanmaak van de account.
  • voor de gegevens met betrekking tot een account die aanleiding heeft gegeven tot een aankoop, een termijn van 10 jaar vanaf de laatste aankoop.
  • voor de gegevens met betrekking tot bestellingen (betrokken goed, factuuradres, leveringsadres, administratieve gegevens van de bestelling), op het einde van het 10e boekjaar na de bestelling

  PNEUS ONLINE behoudt zich het recht voor om extra en/of aanvullende verzamelmethoden te ontwikkelen. In dat kader moet PNEUS ONLINE, in overeenstemming met de voorschriften, de specifieke bewaringstermijnen voor de verwerking in kwestie op de pagina voor de verzameling van de gegevens preciseren.

 • 4. Uw rechten
 • U beschikt over de volgende rechten:

  • recht op toegang tot uw persoonsgegevens;
  • recht op rectificatie van uw persoonsgegevens als deze onjuist of onvolledig zijn;
  • recht op beperking onder de voorwaarden die worden vermeld in artikel 18 van de Europese verordening;
  • recht op verwijdering van uw persoonsgegevens als:
   • de gegevens niet langer nodig zijn voor de doelstellingen waarvoor ze werden verzameld of op een andere manier werden verwerkt;
   • u uw toestemming intrekt betreffende de verwerking waarvoor toestemming is vereist (vb.: marktonderzoek);
   • u zich rechtsgeldig verzet tegen de verwerking;
   • de gegevens onrechtmatig werden verwerkt; of
   • de wet dat verplicht.
  • recht op verzet om een gegronde reden,
  • recht op overdraagbaarheid van uw gegevens,
  • recht om richtlijnen te bepalen met betrekking tot het lot van uw persoonsgegevens na uw dood en,
  • voor de verwerking die is gebaseerd op toestemming, om uw toestemming op ieder ogenblik in te trekken.
 • 5. Contactgegevens

Bij klachten kunt u contact opnemen met de AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl ).
U kunt zich laten opnemen in de Robinson-lijst voor telefonische klantenwerving op www.bel-me-niet.nl

Cookies

Dit beleid is van toepassing op cookies en andere technologische systemen die worden gebruikt voor de digitale diensten die worden uitgegeven door PNEUS ONLINE, en die een gebruiker kan raadplegen via zijn televisie, computer, tablet, smartphone of andere mobiele terminal.

De gebruiker wordt erop gewezen dat er tijdens zijn bezoeken aan de website automatisch een cookie kan worden geïnstalleerd op zijn navigatiesoftware. Een cookie is een gegevensblok waarmee gebruikers niet kunnen worden geïdentificeerd, maar dat dient om gegevens met betrekking tot het surfgedrag van gebruikers op de website te registreren.

Cookies zijn beveiligd. Ze kunnen alleen gegevens opslaan die ter beschikking worden gesteld door de browser, die de gebruiker vooraf moet hebben ingevoerd in de browser, of die zijn opgenomen in de paginaverzoeken.

Er zijn verschillende soorten cookies waarvan de toepassingen en de inhoud verschillen, en die tijdelijk en permanent kunnen zijn:

 • tijdelijke cookies bevatten gegevens die in het kader van uw browsersessie worden gebruikt. Deze cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit. Er wordt niets bewaard op uw computer, zodra uw browsersessie is afgelopen.
 • permanente cookies dienen om gegevens op te slaan die tussen de bezoeken worden gebruikt. Deze gegevens zorgen ervoor dat websites kunnen vaststellen dat u een terugkerende klant bent, waarna deze zich dienovereenkomstig aanpassen. Permanente cookies hebben een langdurige waarde die wordt bepaald door de website, en die kan variëren van enkele minuten tot verschillende jaren.

Naargelang van de URL’s en de pagina’s van de website kunnen er verschillende soorten cookies bestaan:

GEBRUIKERSSESSIECOOKIES

Gebruikerssessiecookies registreren de gegevens die u volgens de regels hebt ingevuld met behulp van onze formulieren tijdens uw inschrijving voor een van onze diensten. Deze cookies zorgen ervoor dat u wordt herkend zodra u inlogt op een van onze diensten, dat u toegang krijgt tot uw persoonlijke ruimte en uw persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres, merk en type gebruikt PNEUS ONLINE-materiaal ... en dat u de inhoud kunt bekijken waarvoor u over de rechten beschikt. Deze cookies zijn noodzakelijk en kunnen niet worden uitgeschakeld in de parameterconsole.

COOKIES VOOR HET METEN VAN BEZOEKERS EN STATISTIEKEN

Cookies voor het meten van bezoekers houden statistieken bij over het aantal bezoeken en het gebruik van onze diensten. Op die manier kunnen statistieken over het aantal bezoekers, over de weergegeven inhoud en pagina’s en over de reclame op onze ruimten worden verzameld. Deze statistieken maken het met name mogelijk om het belang en de ergonomie van onze diensten te verbeteren, en de facturering van de externe adverteerders op onze diensten te monitoren, door met name het totale aantal weergegeven advertenties te registreren. Als u deze cookies uitschakelt, kunnen wij de kwaliteit van onze diensten niet monitoren en verbeteren. Deze cookies kunnen worden ingesteld in de parameterconsole.

COOKIES DIE DE WEERGAVE VAN GERICHTE INHOUD EN RECLAME MOGELIJK MAKEN

Cookies die de weergave van relevante en gerichte inhoud en reclame mogelijk maken, worden door ons of door derden (adverteerder, reclameverkoopbedrijf) geplaatst. Dankzij deze cookies kunnen wij onze reclameruimten aanpassen aan uw weergavevoorkeuren en uw aandachtsvelden, en u inhoud aanbieden die u wellicht interesseert.
Deze cookies kunnen worden ingesteld in de parameterconsole.

COOKIES OM TE DELEN VIA SOCIALE NETWERKEN

Er kunnen cookies op uw terminal worden geplaatst door sociale netwerksites, die u in staat stellen om inhoud van onze diensten te delen. Deze sociale netwerksites nemen op onze diensten de vorm aan van knoppen aan de hand waarvan die sociale netwerken u kunnen identificeren wanneer u op onze diensten surft, of de inhoud van onze diensten kunnen delen die u wenst te delen.
Deze cookies en de door de sociale netwerken, die voor eigen rekening handelen, verzamelde gegevens ervan controleren wij niet. Voor meer informatie over deze toepassingen en over de gebruiksdoelstellingen kunt u het specifieke privacybeleid van al deze sociale netwerksites raadplegen:
Facebook
Twitter
Google +
Opmerking: deze lijst is niet volledig.
Deze cookies kunnen worden ingesteld in de parameterconsole.

PNEUS ONLINE werkt samen met partners die de cookies van derden zullen schrijven, die vervolgens door de adverteerders op andere websites worden gebruikt om u aangepaste en relevante advertenties aan te bieden op basis van uw browsergeschiedenis. Deze cookies slaan geen persoonlijke gegevens op waarmee andere websites u kunnen identificeren, want ze zijn uitsluitend op de browsergeschiedenis gebaseerd.

 • 1. Verzameling van de cookies
 • Om ervoor te zorgen dat u optimaal kunt surfen op deze website, en dat de verschillende interfaces en toepassingen beter werken, kan PNEUS ONLINE een cookie plaatsen.

  PNEUS ONLINE behoudt zich het recht voor om het publieke IP-adres te verzamelen. Het IP-adres zal net zo lang worden bewaard als de cookies en zal alleen worden gebruikt om een goed beheer van de op de website aangeboden diensten mogelijk te maken.

 • 2. Gebruikte cookies
 • Naam van het cookie Categorie Type / levensduur Doel Oorsprong (intern of extern)
  Reclamecookie
  13 maanden Dit cookie wordt gebruikt om uw aandachtsvelden te analyseren, en u persoonlijke advertenties aan te bieden Eigen
  cookie
  Analysecookie
  13 maanden Dit cookie wordt gebruikt om uw surfgedrag te analyseren, en ons in staat te stellen het aantal bezoekers van onze website te meten Eigen
  cookie
  Cookie
  van een sociaal netwerk
  13 maanden Dit cookie wordt gebruikt om inhoud van onze website met andere personen te kunnen delen, of om die andere personen op de hoogte te brengen van uw bezoek aan onze website of uw mening Eigen
  cookie
 • 3. Uitschakeling en verwijdering van cookies
 • Het is de bedoeling dat deze cookies worden bewaard voor een variabele termijn tot 13 maanden. Ze kunnen door PNEUS ONLINE worden gelezen en gebruikt tijdens een later bezoek aan de website.

  Alle webbrowsers bieden u de mogelijkheid om de werking van cookies te beperken of om cookies uit te schakelen in de parameters of de opties van de browser. De te volgen stappen zijn bij elke browser anders. U vindt de instructies terug in het menu “Hulp” van uw respectieve browser.

  Met behulp van uw browser kunt u ook de cookies raadplegen die op uw computer staan, en deze een voor een of allemaal tegelijk verwijderen.

  Cookies zijn tekstbestanden die u kunt openen en waarvan u de inhoud kunt lezen. De gegevens in het bestand zijn vaak zodanig versleuteld en zo specifiek voor een websessie dat ze alleen van betekenis zijn voor de website die het cookie heeft geschreven.

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website

De gebruiker erkent dat hij perfect op de hoogte is van het feit dat zijn goedkeuring met betrekking tot de inhoud van deze algemene voorwaarden geen handgeschreven ondertekening van dit document vereist, maar alleen al uit de raadpleging van de website voortvloeit. Deze algemene voorwaarden vullen eventueel de algemene verkoopvoorwaarden van Pneus Online aan.

 • Plichten/verantwoordelijkheid van de gebruiker
 • De gebruiker ontzegt zich met name het volgende:

  • gegevens meedelen:
  • die onjuist, onnauwkeurig of leugenachtig zijn;
  • die beledigend, lasterlijk of vals zijn;
  • die afbreuk doen aan auteursrechten, octrooirechten, merkenrechten, fabrieksgeheimen, andere intellectuele-eigendomsrechten, het recht op openbaarmaking of privacy van derden;
  • die wet overtreden
  • die virussen, Trojaanse paarden, “worms”, tijdbommen, “cancelbots” of alle andere computerprogramma’s bevatten die erop zijn gericht om het even welke computersystemen en persoonsgegevens te beschadigen of clandestien te onderscheppen;
  • andere gebruikers op een dwaalspoor proberen brengen door zich onrechtmatig een identiteit of handelsnaam toe te eigenen, of door het imago of de reputatie van andere personen te schaden, en/of door zich uit te geven voor een derde of een werknemer, een bevoegde dienst of een lid van Pneus Online;
  • de normale stroom van de gegevens die worden uitgewisseld in het kader van de website, verstoren, vertragen, blokkeren of veranderen;
  • zich op bedrieglijke wijze toegang verschaffen en blijven verschaffen tot de informatiesystemen van Pneus Online, en met name tot de servers en de netwerken die zijn verbonden met de website, en deze systemen hinderen of verstoren, of weigeren om zich aan de vereiste voorwaarden, de procedures, de algemene voorschriften of de op de netwerken van toepassing zijnde regelgeving te houden.

  De gebruiker verbindt zich ertoe de wettelijke bepalingen ter zake te respecteren, die van toepassing zijn op de gegevens die op het internet en/of de website circuleren, en zal in ieder geval als enige verantwoordelijk blijven voor de inbreuken op de rechten van derden die zouden kunnen voortvloeien uit zijn gebruik van de website. De gebruiker oordeelt als enige over zijn juridische en contractuele capaciteit en/of zijn oordeelsvermogen om zich toegang te verschaffen tot de website, en/of de website te gebruiken. In dat opzicht erkent de gebruiker dat hij geen wettelijke, contractuele of statutaire bepalingen schendt door de website te gebruiken. De gebruiker verbindt zich ertoe de website en de diensten te gebruiken voor doeleinden die in overeenstemming zijn met de openbare orde, de openbare veiligheid en de goede zeden, en zal in ieder geval als enige verantwoordelijk blijven voor een eventuele aantasting van de openbare orde, de openbare veiligheid en de goede zeden die zou kunnen voortvloeien uit zijn gebruik van de website.
  Over het algemeen vrijwaart de gebruiker Pneus Online van alle klachten, rechtsvorderingen en/of terugvorderingen waarvan die laatste in dat opzicht het voorwerp kan zijn. De gebruiker verbindt zich er in dat kader toe om alle bedragen, schadevergoedingen, kosten, honoraria van advocaten en uitgaven waartoe Pneus Online zou kunnen worden veroordeeld, voor zijn rekening te nemen.

 • Auteursrechten/copyright
 • De algemene structuur, en ook de software, teksten, al dan niet bewegende beelden, geluiden, knowhow ... en alle andere elementen waaruit de website bestaat, zijn exclusief eigendom van Pneus Online of diens partners.

  Elke volledige of gedeeltelijke weergave van deze website, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van de website, is verboden en wordt beschouwd als namaak, wat wordt bestraft overeenkomstig artikels L. 335-2 en volgende van het Franse wetboek inzake intellectuele eigendom.

  De merken van Pneus Online en diens partners zijn net als de logo’s op de website al dan niet semifiguratieve merken en zijn gedeponeerd. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze merken of deze logo’s, die wordt uitgevoerd op basis van de elementen van de website zonder de uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van de website, is bijgevolg verboden overeenkomstig artikel L.713-2 van het Franse wetboek inzake intellectuele eigendom.

  Deze algemene voorwaarden brengen op geen enkele manier de overdracht met zich mee van om het even welk type intellectuele-eigendomsrecht met betrekking tot de elementen die toebehoren aan Pneus Online, of rechten zoals geluiden, video’s, foto’s, afbeeldingen, literaire teksten, kunstwerken, software, merken, grafische charters, logo’s enz., aan de gebruiker. Elk ander gebruik dat vooraf niet uitdrukkelijk, schriftelijk is toegestaan door Pneus Online, is verboden en wordt beschouwd als namaak.

 • Verantwoordelijkheid
 • De website en de inhoud ervan worden “in oorspronkelijke staat” en zonder enige garantie, met name betreffende toekomstige prestaties, aangeboden. Pneus Online sluit alle garanties uit binnen de door de wet toegestane grenzen. In dat opzicht garandeert Pneus Online geenszins dat de website op ieder ogenblik of zonder fouten en/of gebreken toegankelijk is. In dat kader wordt eraan herinnerd dat de website tijdelijk kan worden opgeschort wegens (i) onderhoud van de hardware en/of software van de server van de website, en/of (ii) onderhoud van de hardware, software en/of inhoud van de website, en/of (iii) het optreden van een geval van overmacht. De mogelijkheid van een tijdelijke of definitieve onbeschikbaarheid van de website kan in geen geval aanleiding geven tot een eis tot schadevergoeding of om het even welke andere vorm van schadeloosstelling.

  Er wordt aan herinnerd dat (i) de overdracht van gegevens op het internet slechts relatief betrouwbaar is, aangezien die gegevens op heterogene netwerken circuleren, met uiteenlopende kenmerken en capaciteiten, die soms gedurende bepaalde periodes van de dag zijn verzadigd en van die aard zijn dat ze een impact hebben op de downloadtijden of de toegankelijkheid van de gegevens, (ii) het internet een open netwerk is, en dat de gegevens die het overbrengt bijgevolg niet zijn beschermd tegen misbruik, indringing in uw systeem, hacking van gegevens, programma’s en bestanden van uw systeem, besmetting met computervirussen, en (iii) het onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker valt om alle maatregelen te nemen die zijn aangewezen om zijn systeem en de inhoud ervan te beschermen tegen zowel besmetting met virussen als inbraakpogingen. Pneus Online kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade die voortvloeit uit de toegang tot, het gebruik en/of de onbeschikbaarheid van de website, en met name voor om het even welk verlies van gegevens/programma’s, om het even welke besmetting met virussen, om het even welke financiële en/of commerciële schade en/of om het even welke reputatieschade. In ieder geval, en binnen de door de wet toegestane grenzen, kan Pneus Online alleen aansprakelijk worden gesteld na een aangetoonde fout, binnen een termijn van 12 maanden nadat het ontstaansfeit zich heeft voorgedaan. De aansprakelijkheid van Pneus Online is bovendien beperkt tot het bedrag van de diensten die de afgelopen 12 maanden door Pneus Online werden geïnd. Pneus Online behoudt zich het recht voor om onderhoud en updates uit te voeren. Als dat zich voordoet, zullen de producten en diensten niet beschikbaar zijn. Pneus Online behoudt zich met name het recht voor om functionaliteiten toe te voegen of te verwijderen, de opmaak van de tool te wijzigen of al dan niet reclamegebonden links toe te voegen.

 • Toepasselijk recht
 • Deze algemene voorwaarden vallen onder het Nederlandse recht.

 • Volledigheid
 • Deze algemene voorwaarden bevatten alle plichten van de partijen. De voorwaarden kunnen evenwel worden aangevuld met en/of gewijzigd door om het even welke aanvullende tekst die wordt overeengekomen door de partijen, en die uitdrukkelijk verwijst naar deze algemene voorwaarden.

  Algemene of bijzondere voorwaarden die worden meegedeeld door de gebruiker, zullen nooit kunnen worden opgenomen in deze algemene voorwaarden.

© Pneus Online – augustus 2018